บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน11112
652021601การจัดการสำนักงาน/1 (ช.1 กส. (12) ) 11112
ปวช.1การตลาดการตลาด53540
652020201การตลาด/1 (ช.1/1 กต. (40) ) 53540
ปวช.1การบัญชีการบัญชี57277
652020101การบัญชี/1 (ช.1/1 บช. (40) ) 23840
652020102การบัญชี/2 (ช.1/2 บช. (37) ) 33437
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม21618
652070101การโรงแรม/1 (ช.1/1 กร. (16) ) 21416
652070102การโรงแรม/2 (ช.1กร.(ทวิ) (2) ) 022
ปวช.1คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม044
652040602คหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (ช.1 คก.(ทวิ) (5) ) 044
ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก172037
652030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (ช.1คฟ (28) ) 141428
652030802คอมพิวเตอร์กราฟิก/2 (ช.1 คฟ(ทวิ) (9) ) 369
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ93140
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ช.1 คธ (40) ) 93140
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ033
652090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ช.1 ทส. (3) ) 033
ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์022
652040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ช.1 ฟช.(ทวิ) (2) ) 022
ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์213
652030101วิจิตรศิลป์/1 (ช.1 วศ(ทวิ) (3) ) 213
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ63036
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (ช.1อห. (37) ) 63036
ปวช.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน167
642021601การจัดการสำนักงาน/1 (ช.2 กส. (7) ) 167
ปวช.2การตลาดการตลาด61925
642020201การตลาด/1 (ช.2 กต. (23) ) 61723
642020202การตลาด/2 (ช.2 กต.(ทวิ) (2) ) 022
ปวช.2การบัญชีการบัญชี78794
642020101การบัญชี/1 (ช.2/1 บช. (33) ) 23234
642020102การบัญชี/2 (ช.2/2 บช. (29) ) 32730
642020103การบัญชี/3 (ช.2/3 บช. (21) ) 12021
642020104การบัญชี/4 (ช.2/3 บช.(ทวิ) (10) ) 189
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม31215
642070101การโรงแรม/1 (ช.2กร.(9) ) 01010
642070102การโรงแรม/2 (ช.2 กร.(ทวิ) (5) ) 325
ปวช.2คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม279
642040602คหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (ช.2 คก.(ทวิ) (9) ) 279
ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก283664
642030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (ช.2/1 คฟ (33) ) 102333
642030802คอมพิวเตอร์กราฟิก/2 (ช.2/2 คฟ. (20) ) 12719
642030804คอมพิวเตอร์กราฟิก/4 (ช.2/2 คฟ(ทวิ) (12) ) 6612
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ203050
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ช.2/1 คธ. (27) ) 81927
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ช.2/2 คธ.(24) ) 121123
ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์134
642040102แฟชั่นดีไซน์/2 (ช.2 ฟช.(ทวิ) (4) ) 134
ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์314
642030101วิจิตรศิลป์/1 (ช.2 วศ (4) ) 314
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ131528
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (ช.2 อห (25) ) 111324
642040402อาหารและโภชนาการ/2 (ช.2 อห.(ทวิ) (4) ) 224
ปวช.3การตลาดการตลาด23032
61220201การตลาด/1 (ช.3 กต. ) 022
622020201การตลาด/1 (ช.3กต ) 022
632020201การตลาด/1 (ช.3 กต.(20) ) 11920
632020202การตลาด/2 (ช.3 กต.(ทวิ) (8) ) 178
ปวช.3การบัญชีการบัญชี69197
61220102การบัญชี/2 (ช.3/2 บช. ) 123
622020101การบัญชี/1 (ช.3/1 บช. ) 044
622020102การบัญชี/2 (ช.3/2 บช. ) 011
622020103การบัญชี/3 (ช.3/3 บช. ) 011
632020101การบัญชี/1 (ช.3/1 บช. (29) ) 22729
632020102การบัญชี/2 (ช.3/2 บช. (29) ) 32629
632020103การบัญชี/3 (ช.3/3บช.(30) ) 03030
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม115465
59270101การโรงแรม/1 (กร. ) 011
61270101การโรงแรม/1 (ช. 3 กร. ) 011
622070101การโรงแรม/1 (ช.3/1 กร ) 022
622070102การโรงแรม/2 (ช.3/2 กร(ทวิ) ) 134
632070101การโรงแรม/1 (ช.3/1 กร.(22) ) 12223
632070104การโรงแรม/4 (ช.3/2กร.(ทวิ) (32) ) 92534
ปวช.3การเลขานุการ การเลขานุการ 011
622020301การเลขานุการ /1 (ช.3 ลข ) 011
ปวช.3คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม167
632040602คหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (ช.3 คก.(ทวิ) (7) ) 167
ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก321446
622030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (ช.3 คฟ. ) 224
632030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (ช.3/1 คฟ. (42) ) 301242
ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต101
60230801คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/1 (ช. 3คฟ. ) 101
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ137285
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ช.3/2 คธ. ) 011
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช. 3/1 คธ.(26) ) 52126
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช. 3/2 คธ. (30) ) 32730
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ช. 3/3 คธ.(ทวิ) (4) ) 156
632020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ช. 3/3 คธ. (22) ) 41822
ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์303
622040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ช.3 ฟช (ทวิ) ) 202
632040102แฟชั่นดีไซน์/2 (ช.3 ฟช.(ทวิ) (1) ) 101
ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์202
61230101วิจิตรศิลป์/1 (ช. 3วศ.(ทวิ) ) 101
632030101วิจิตรศิลป์/1 (ช.3 วศ.(ทวิ) ) 101
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ132841
59240402อาหารและโภชนาการ/2 (อห. ) 011
622040401อาหารและโภชนาการ/1 (ช.3 อห. ) 235
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (ช. 3 อห. (25) ) 101525
632040402อาหารและโภชนาการ/2 (ช. 3 อห.(ทวิ) (10) ) 1910
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน156
653021401การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ส.1 ลต.(ม.6)(6) ) 156
ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน33841
653021601การจัดการสำนักงาน/1 (ส.1 กส.(8) ) 088
653021602การจัดการสำนักงาน/2 (ส.1 กส.(ม.6) (33) ) 33033
ปวส.1การตลาดการตลาด53035
653020201การตลาด/1 (ส.1 กต. (14) ) 01414
653020202การตลาด/2 (ส.1กต.(ม.6)(14) ) 41014
653020203การตลาด/3 (ส.1 กต.(ม.6ทวิ) (6) ) 167
ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11011
653070203การท่องเที่ยว/3 (ส.1 ทท.(ม.6) (11) ) 11011
ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม167
653040601การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ส.1 คก.(ทวิ)(4) ) 134
653040602การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (ส.1 คก.(ม.6)(3) ) 033
ปวส.1การบัญชีการบัญชี78996
653020101การบัญชี/1 (ส.1/1 บช. (28) ) 22628
653020102การบัญชี/2 (ส.1/2 บช.(33) ) 42933
653020103การบัญชี/3 (ส.1/3 บช.(ม.6)(32) ) 12930
653020104การบัญชี/4 (ส.1/1 บช(ม.6) (5) ) 055
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41317
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ส.1 กร.(11) ) 21012
653070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (ส.1 กร.(ม.6)(4) ) 235
ปวส.1ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลกราฟิก191938
653030801ดิจิทัลกราฟิก/1 (ส.1 ดฟ.(12) ) 5712
653030802ดิจิทัลกราฟิก/2 (ส.1 ดฟ.(ม.6)(26) ) 141226
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล73441
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ส.1 ทธ.(16) ) 31922
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ส.1 ทธ.(ทวิ) (1) ) 101
653020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (ส.1 ทธ.(ม.6)(16) ) 31518
ปวส.1เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายแพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย246
653040101แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย/1 (ส.1 ฟช.(ทวิ)(3) ) 224
653040102แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย/2 (ส.1 ฟช(ม.6 ทวิ) (2) ) 022
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์72431
653090103นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/3 (ส.1 ทส.(ม.6)(31) ) 72431
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ152338
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (ส.1 อห.(23) ) 81523
653040402อาหารและโภชนาการ/2 (ส.1 อห.(ทวิ)(2) ) 022
653040403อาหารและโภชนาการ/3 (ส.1 อห.(ม.6)(13) ) 7613
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน21517
62321601การจัดการสำนักงาน/1 (ส.2 กจส. ) 011
633021601การจัดการสำนักงาน/1 (ส.2 กจส. ) 112
643021601การจัดการสำนักงาน/1 (ส.2 กส.(11) ) 11011
643021602การจัดการสำนักงาน/2 (ส.2 กส(ม.6)(4) ) 033
ปวส.2การตลาดการตลาด41822
61320201การตลาด/1 (ส. 2/1กต. ) 011
633020202การตลาด/2 (ส.2 สบต.(ทวิ) ) 022
643020202การตลาด/2 (ส.2 กต.(ทวิ)(16) ) 21416
643020203การตลาด/3 (ส.2 กต.(ม.6ทวิ) ) 213
ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม279
633040601การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ส.2 สคก.(ทวิ) ) 011
643040601การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ส. 2 คก.(ทวิ)(7) ) 257
643040602การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (ส.2 คก.(ม.6) (1) ) 011
ปวส.2การบัญชีการบัญชี77784
633020102การบัญชี/2 (ส.2/2 สบช. ) 022
633020104การบัญชี/4 (ส.2/4 สบช. ) 112
643020101การบัญชี/1 (ส.2/1 บช.(28) ) 12829
643020102การบัญชี/2 (ส.2/2 บช.(28) ) 42529
643020103การบัญชี/3 (ส.2/3 บช. (22) ) 12122
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม102535
633070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ส.2/1 สกร. ) 123
633070103บริการอาหารและเครื่องดื่ม/3 (ส.2/1 สกร. (ทวิ) ) 022
643070103บริการอาหารและเครื่องดื่ม/3 (ส.2 กร.(ทวิ)(23) ) 81725
643070104บริการอาหารและเครื่องดื่ม/4 (ส.2 กร.(ม.6ทวิ) ) 145
ปวส.2ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลกราฟิก20626
633030801ดิจิทัลกราฟิก/1 (ส.2/1 สศด. ) 202
643030801ดิจิทัลกราฟิก/1 (ส.2 ดฟ.(11) ) 8311
643030802ดิจิทัลกราฟิก/2 (ส.2 ดฟ.(ม.6)(13) ) 10313
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล52934
633020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ส.2/2 สบธ. ) 011
643020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ส.2 ทธ.(24) ) 41923
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ส.2 ทธ.(ม.6)(10) ) 1910
ปวส.2เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายแพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย213
643040101แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย/1 (ส.2 ฟช.(ทวิ)(3) ) 213
ปวส.2เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย044
643040102ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย/2 (ส.2 ฟช.(ม.6)(4) ) 044
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย5611
643090101นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย/1 (ส.2 ทส.(11) ) 5611
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ132841
61340401อาหารและโภชนาการ/1 (ส. 2/1อห. ) 101
62340401อาหารและโภชนาการ/1 (ส.2 อห. ) 101
633040401อาหารและโภชนาการ/1 (ส.2 สคอ. ) 134
643040401อาหารและโภชนาการ/1 (ส.2 อห.(21) ) 41923
643040403อาหารและโภชนาการ/3 (ส.2 อห.(ม.6)(12) ) 6612
ป.ตรี.1การบัญชีการบัญชี22325
65420101การบัญชี/1 (ป.ตรี 1การบัญชี ) 22325
ป.ตรี.2การบัญชีการบัญชี11516
644020101การบัญชี/1 (ป.ตรี 2 การบัญชี ) 11516
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.147225272
ปวช.284216300
ปวช.384296380
ปวส.172295367
ปวส.270216286
ป.ตรี.122325
ป.ตรี.211516
รวม36012861646