ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย (ครู)] การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพย์วิมล พรรัตนพิทักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 6 ครั้ง
2
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2/2 ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากร โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 6 ครั้ง
3
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลความพึงพอใจออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1 ในรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 30204-8501 ปีการศึกษา 2566
การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลความพึงพอใจออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1 ในรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 30204-8501 ปีการศึกษา 2566
ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติธัช ตันมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
4
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงอย่างง่าย รายวิชา 20400-1001 การตัดเย็บเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
5
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงอย่างง่าย รายวิชา 20400-1001 การตัดเย็บเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเบญญาภา ข่วงทิพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
6
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนโครงการและแผนธุรกิจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้วิธีการ จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญาณัฐ ศรีจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
7
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชามัลติมีเดียอินเทอแรคทีฟ รหัสวิชา 30308-2102 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยธิดา ใจวัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 4 ครั้ง
8
[สิ่งประดิษฐ์] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา การไม่ส่งงานรายวิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 การจัดการสำนักงาน
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเยาวเรศ โอลาด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
9
[งานวิจัย (ครู)] -
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (รหัสวิชา 20000 - 1502) โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1/2 บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสิริพร ประจญมาร
ครูที่ปรึกษา : -
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
10
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนรู้วิธีการเขียน UML Sequence Diagram ด้วยสื่อออนไลน์ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาการเรียนรู้วิธีการเขียน UML Sequence Diagram ด้วยสื่อออนไลน์
ชื่อผู้แต่ง : นายดำรงค์ สุพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
11
[โครงการ] การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา การออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์รหัสวิชา 20308-2004 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชื่อผู้แต่ง : จิระนันท์ มามี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
12
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ในการควบคุมระบบไอโอที รายวิชา อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล ด้วยกระบวนการ active learning ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นายวรินทร แก้วโน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
13
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้กระดานส่งงาน Padlet.com วิชา 30216-2005 การผลิตเอกสารเพื่องานสำนักงาน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ภาคเรียนที่ 2)
ชื่อผู้แต่ง : ครูรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 6 ครั้ง
14
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงจากสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้ใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สาธารณะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2/2566

ชื่อผู้แต่ง : นายปฏิภาณ สุภาษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 4 ครั้ง
15
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังสู่การอธิบาย โดยใช้ชุดฝึก Dictation สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยมาศ คำยวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
16
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Job Ads โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
17
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปฏิกิริยาเคมี ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาการบัญชี ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนภาพ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นายคฑาวุธ สุขแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 6 ครั้ง
18
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning) ในรายวิชโครงงาน (๓๐๒๐๒ – ๘๕๐๑) นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning) ในรายวิชโครงงาน (๓๐๒๐๒ – ๘๕๐๑) นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นายนิพนธ์ ร่องพืช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
19
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (30200- 1001) เรื่อง ต้นทุน รายรับ และกำไร ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/2 การบัญชี ที่สอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิธีกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI)

ชื่อผู้แต่ง : นางสุทินา แสนบ่อ
ครูที่ปรึกษา : -
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 4 ครั้ง
20
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (30200- 1001) เรื่อง ต้นทุน รายรับ และกำไร ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/2 การบัญชี ที่สอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิธีกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI)
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสุทินา แสนบ่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
21
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบความรู้ ในรายวิชา การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพล ตันขวัญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
22
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง การคำนวณและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้บทเรียนออนไลน์
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางชลวรรณ์ เรือนคำ
ครูที่ปรึกษา : -
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 6 ครั้ง
23
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย 30000-1501 เรื่อง การแก้ปัญหาการทุจริต ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เทคนิค Teams – Games Tournament (TGT)
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
24
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การกระตุ้นความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียนโดย ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง (Active learning) รายวิชา 20404-2101 โภชนาการ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณิชกานต์ แซ่เล้า
ครูที่ปรึกษา : -
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
25
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานหลักการวีดีทัศน์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
ครูที่ปรึกษา : -
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
26
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้แอปพลิเคชั่นGoogle Classroom เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งงานในรายวิชา 20404-2114 การบรรจุภัณฑ์อาหาร ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้แอปพลิเคชั่นGoogle Classroom เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งงานในรายวิชา 20404-2114 การบรรจุภัณฑ์อาหาร ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์รภัสส์ รัตนนิยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
27
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องกุ๊นผ้า ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้การสอนแบบสาธิต
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องกุ๊นผ้า ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้การสอนแบบสาธิต
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสายชล มงคล
ครูที่ปรึกษา : -
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
28
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการที่ไม่ส่งงาน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
29
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ แบบACTIVE LEARNING ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชา 30202-2105 สัมมนาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 6 ครั้ง
30
[โครงการ] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อการพัฒนา ทักษะในรายวิชา เบเกอรี่เบื้องต้น (20404-2007)
เรื่องการขึ้นรูปและกวนไส้ขนม
ชื่อผู้แต่ง : นายศุภกุญช์ สารดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
31
[งานวิจัย (ครู)] การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนกติกส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนกติกส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรพีพร เสาร์แดน
ครูที่ปรึกษา : -
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
32
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริศรา ลิ้นฤาษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
33
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
สาเหตุการเข้าห้องเรียนสาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 คหกรรมศาสตร์ ที่เรียนวิชา เย็บ ปัก ถัก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทาริกา สายพรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
34
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
35
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
เรื่องการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กิจการซื้อขายสินค้าโดยการใช้เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
36
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL :Research-Based Learning) เรื่อง พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือบนสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล ในรายวิชา 30204-2101 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ชื่อผู้แต่ง : น.ส.พิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
37
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา 20700-1002 เรื่อง วัฒนธรรมในท้องถิ่น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวหฤทัย สัจธรรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
38
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การบันทึกรายการชั้นต้น ในโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
39
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้ (Knowledge Management)รายวิชาการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม (30701-2007) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้(Knowledge Management) รายวิชาการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม (30701-2007) ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางปาริชาต สุพล
ครูที่ปรึกษา : -
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
40
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps) โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning รหัสวิชา 30000-1207 เรื่อง Product Presentation and Services ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/3 สาขางานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps) โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning รหัสวิชา 30000-1207 เรื่อง Product Presentation and Services ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/3 สาขางานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : ณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 4 ครั้ง
41
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน 2.66
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ เรื่องการจัดดอกไม้แบบสากล ของผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นายสายชล ชูจุ้ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
42
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง การแก้ไขปัญหานักเรียนเล่นโทรศัพท์มือถือในห้องเรียน โดยใช้เกมมิฟิเคชั่นในจัดการเรียนรู้ วิชานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับ ปวส.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร.ต.อิทธิพล เทือกธรรมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
43
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล เรื่อง แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลและการยื่นแบบ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล เรื่อง แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลและการยื่นแบบ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : ยุทธนา เขียวนิล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 23 ครั้ง
44
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีร่วมค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหากโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีร่วมค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหากโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 17 ครั้ง
45
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
รายงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 54 ครั้ง
46
[งานวิจัย (ครู)] การพํฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโกดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง-พูดเรื่อง Asking and Giving Directions สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
การพํฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโกดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง-พูดเรื่อง Asking and Giving Directions สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยมาศ คำยวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 42 ครั้ง
47
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 วิชา 30216-2101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 336 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ภาคเรียนที่ 1/2566

ชื่อผู้แต่ง : ครูรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 53 ครั้ง
48
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณิชกานต์ แซ่เล้า
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
49
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อการพัฒนา ทักษะในรายวิชาการประกอบอาหาร 20404-2001 เรื่องการประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
50
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น เรื่องการพัฒนาทักษะการเย็บรูดระบายกระโปรงชุดเด็ก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้การสอนแบบสาธิต
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น เรื่องการพัฒนาทักษะการเย็บรูดระบายกระโปรงชุดเด็ก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้การสอนแบบสาธิต
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสายชล มงคล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
51
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ CL (Cooperative Learning)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ CL (Cooperative Learning) ในรายวิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (รหัสวิชา 30000-1605) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/3 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววรัฐยา ชดช้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 55 ครั้ง
52
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ MIAP ในรายวิชาหลักการตลาด ระดับชั้นปวส. ๒/๑ สาขาวิชาการบัญชี
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
53
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชาการสร้างสื่อดิจิตอล ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 48 ครั้ง
54
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ รายวิชาหลักการตลาด โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
-
ชื่อผู้แต่ง : นายธวัชชัย คำวงษา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
55
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาโดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกานต์พิชชา น้อยบัวทิพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
56
[โครงการ] วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาโปรแกรมประมมวลผลคำ โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางชลวรรณ์ เรือนคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
57
[งานวิจัย (ครู)] การใช้แบบฝึกทักษะในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
การใช้แบบฝึกทักษะในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
ชื่อผู้แต่ง : ณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
58
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพรหัสวิชา 20000-1401 เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อผู้แต่ง : นางตลับเพชร ใจเด็จ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
59
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ MECCA เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ MECCA เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรพีพร เสาร์แดน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
60
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3 สาขาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3 สาขาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 49 ครั้ง
61
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้วยชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงงาน รายวิชาโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้น ปวส. 2/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้วยชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงงาน รายวิชาโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้น ปวส. 2/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 55 ครั้ง
62
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การพัฒนาทักษะนักเรียน รายวิชางานแม่บ้านโรงแรม เรื่อง การทำความสะอาดห้องพักแขก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)
ชื่อผู้แต่ง : นายสายชล ชูจุ้ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 37 ครั้ง
63
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ และอุปกรณ์ประกอบการสอน วิชา เบเกอรี่เพื่อการค้า รหัสวิชา 20404-2108 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภกุญช์ สารดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 33 ครั้ง
64
[งานวิจัย (นักเรียน)] การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยธิดา ใจวัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
65
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สาขางาน การบัญชี ระดับชั้น ปวช.1/2 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ เพื่อนช่วยเพื่อน
ชื่อผู้แต่ง : นางวิไลวรรณ ร่องพืช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
66
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน กรณีศึกษา ระบบรายงานผลการเรียนโรงเรียนบ้านปากกาง Ban Pakkang School online academic report system
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน กรณีศึกษา ระบบรายงานผลการเรียนโรงเรียนบ้านปากกาง Ban Pakkang School online academic report system
ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติธัช ตันมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 55 ครั้ง
67
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รายวิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวหฤทัย สัจธรรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
68
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 82 ครั้ง
69
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/2 การบัญชี โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 50 ครั้ง
70
[งานวิจัย (ครู)] การใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
การใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/3 สาขาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นายคฑาวุธ สุขแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 55 ครั้ง
71
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความพึงพอใจในการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ และอุปกรณ์ประกอบการสอน
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ และอุปกรณ์ประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์รภัสส์ รัตนนิยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 56 ครั้ง
72
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ เรื่อง เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า โดยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบ STDCA
การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ เรื่อง เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า โดยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบ STDCA
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 52 ครั้ง
73
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายวิชา 30901-2108 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : น.ส.พิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 60 ครั้ง
74
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสาน เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานและประยุกต์ใช้ผลงานดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์
พัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสาน เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานและประยุกต์ใช้ผลงานดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์
ชื่อผู้แต่ง : วิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
75
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ในรายวิชาศิลปะการต้อนรับและการให้บริการในงานสำนักงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเยาวเรศ โอลาด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
76
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะงานแกะสลักให้มีประสิทธิภาพ (ทักษะการแกะสลักดอกกุหลาบ)
การพัฒนาทักษะรายวิชา งานแกะสลักให้มีประสิทธิภาพ (ทักษะการแกะสลักดอกกุหลาบ)
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษฎา มาตัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 51 ครั้ง
77
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนากล้ามเนื้อแขนด้วยเมดิซินบอลประดิษฐ์ที่มีผลต่อความแม่นยำ ในการเสิร์ฟกีฬาแบดมินตัน รหัสวิชา 20000-1603 วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ของนักเรียนระดับปวช.1/2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร.ต.อิทธิพล เทือกธรรมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
78
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจัดทำงบการเงินในกิจการอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/3 ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 53 ครั้ง
79
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการปูเตียงโดยจัดตารางฝึกและการใช้สื่อออนไลน์ รายวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม (30701-2003)ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร

ชื่อผู้แต่ง : นางปาริชาต สุพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 49 ครั้ง
80
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นายยุทธนา เขียวนิล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 69 ครั้ง
81
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การบันทึกสมุดบัญชีและจัดทำงบทดลองสหกรณ์การเกษตร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 ในรายวิชาการบัญชีสหกรณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
82
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้รูปแบบการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยโปรแกรม Classpoint บน Powerpoint รายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้รูปแบบการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยโปรแกรม Classpoint บน Powerpoint รายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพกฤตา อินไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 50 ครั้ง
83
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชา โครงงาน นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Base Learning)

ชื่อผู้แต่ง : นายนิพนธ์ ร่องพืช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 73 ครั้ง
84
[งานวิจัย (ครู)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการออกแบบดิจิตอลกราฟิก รหัสวิชา 20308-2007 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยธิดา ใจวัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
85
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 โดยใช้แบบฝึกการพูดภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยมาศ คำยวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 67 ครั้ง
86
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริศรา ลิ้นฤาษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
87
[งานวิจัย (ครู)] -
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการตกแต่งเสื้อผ้า เรื่องการพัฒนาทักษะการต่อผ้า ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้การสอนแบบสาธิต
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสายชล มงคล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
88
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Preposition for Giving Directions ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Preposition for Giving Directions ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 100 ครั้ง
89
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ และอุปกรณ์ประกอบการสอนวิชา เครื่องดื่มและไอศกรีม รหัสวิชา 20404-2110 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์รภัสส์ รัตนนิยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
90
[งานวิจัย (ครู)] ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจัดทำโครงงาน รายวิชาโครงงาน ของนักเรียนชั้น ปวส. 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจัดทำโครงงาน รายวิชาโครงงาน ของนักเรียนชั้น ปวส. 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
91
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะอาชีพทางการบัญชี เพื่อทักษะอนาคต วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชื่อผู้แต่ง : ทิพวรรณ ลาภยศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 92 ครั้ง
92
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ วิชาหลักการตลาด ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด (STP)
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
93
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพย์วิมล พรรัตนพิทักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 70 ครั้ง
94
[งานวิจัย (ครู)] การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง ปวส. 1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง ปวส. 1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : ณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 84 ครั้ง
95
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงจากสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้ใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สาธารณะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายปฏิภาณ สุภาษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
96
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 20101 – 2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยใช้ชุดฝึกรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางการบัญชี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 20101 – 2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
97
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงอย่างง่าย รายวิชา 20400-1001 การตัดเย็บเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเบญญาภา ข่วงทิพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
98
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ (20001-1005) เรื่องสัญญาเช่าซื้อและสัญญาซื้อขายผ่อนชำระโดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางกรองทอง ชะม้าย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 78 ครั้ง
99
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา 20000-1502 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ในรายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา 20000-1502 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววรัฐยา ชดช้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
100
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Site เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของนักศึกษา ระดับปวส.1/1 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
101
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการและวิธีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รายวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รหัสวิชา 20404-2005 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่สอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณิชกานต์ แซ่เล้า
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
102
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ปรับแต่งภาพพื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ในรายวิชา โปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววาทินี ปวงเริ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 82 ครั้ง
103
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อการพัฒนา ทักษะในรายวิชาอาหารว่างเรื่องอาหารว่างประเภททอด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
104
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการการออกแบบโปรแกรมกราฟิก โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 70 ครั้ง
105
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่องปัญหาจากการใช้พลังงาน “สภาวะโลกร้อน” รายวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่องปัญหาจากการใช้พลังงาน “สภาวะโลกร้อน” รายวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพกฤตา อินไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 69 ครั้ง
106
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร โดยใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร โดยใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรพีพร เสาร์แดน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
107
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน 2.65
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ เรื่องการจัดดอกไม้แบบสากล ของผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นายสายชล ชูจุ้ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
108
[งานวิจัย (ครู)] การวิจัยในชั้นเรียน
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานหลักการวีดีทัศน์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 70 ครั้ง
109
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนสาย และส่งงานล่าช้าโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กับผู้เรียนระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชา สัมมนาการตลาด ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 92 ครั้ง
110
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน วิชาการบัญชี ชั้นกลาง 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 98 ครั้ง
111
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การใช้ Microsoft Team ในการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
ชื่อผู้แต่ง : ครูรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
112
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การบันทึกรายการขั้นต้นและรายงานในรายวิชาโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/2 การบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 103 ครั้ง
113
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ รายวิชาเทคนิคการประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม (30406-2002) ปวส. 1 คหกรรม โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ รายวิชาเทคนิคการประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม (30406-2002) ปวส. 1 คหกรรม โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวไพรินทร์ กาศสุกล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
114
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชาการจัดเก็บเอกสาร ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเยาวเรศ โอลาด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 80 ครั้ง
115
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java scrip ในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 30901-2110 ชื่อวิชา การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาและเทคโนโลยีทันสมัย การสอนแบบทำตามแบบอย่างเพื่อการประยุกต์

ชื่อผู้แต่ง : น.ส.พิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 85 ครั้ง
116
[งานวิจัย (ครู)] -
เรื่อง การพัฒนากล้ามเนื้อแขนด้วยน้ำหนักจากเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่มีผลต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน รหัสวิชา 20000-1603 วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ของนักเรียนระดับปวช.2/1 แผนกคอมกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร.ต.อิทธิพล เทือกธรรมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
117
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปวช. 1/2 สาขาการบัญชี เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM
ชื่อผู้แต่ง : นางลัดดาวัลย์ ไชยะรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 84 ครั้ง
118
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจำหน่ายหุ้นทุน และ การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ในรายวิชา 20201 - 2003 การบัญชีบริษัทจำกัดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจำหน่ายหุ้นทุน และ การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ในรายวิชา 20201 - 2003 การบัญชีบริษัทจำกัดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 73 ครั้ง
119
[งานวิจัย (ครู)] สาเหตุการเข้าห้องเรียนสาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 คหกรรมศาสตร์ ที่เรียนวิชา เย็บ ปัก ถัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สาเหตุการเข้าห้องเรียนสาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 คหกรรมศาสตร์ ที่เรียนวิชา เย็บ ปัก ถัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทาริกา สายพรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 73 ครั้ง
120
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากร โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 73 ครั้ง
121
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้ (Knowledge Management)รายวิชาการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม (30701-2007) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางปาริชาต สุพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 78 ครั้ง
122
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะงานใบตองและแกะสลักให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะงานงานใบตองและแกะสลักให้มีประสิทธิภาพ
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษฎา มาตัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 75 ครั้ง
123
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ วิชาการตลาดดิจิทัล นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : นายนิพนธ์ ร่องพืช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
124
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง สันติวัฒนธรรม ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 ดิจิทัลกราฟิก โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 105 ครั้ง
125
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวช. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี
การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวช. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริศรา ลิ้นฤาษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 80 ครั้ง
126
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยชุดกิจกรรมตัวต่อ โดมีโน่ ชื่อ สัญลักษณ์ ธาตุ

ชื่อผู้แต่ง : นายปฏิพัทธ์ ถิ่นถา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
127
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
ารพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ วิชา 30216-2101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน โดยใช้ Microsoft Teams
ชื่อผู้แต่ง : ครูรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
128
[งานวิจัย (ครู)] โปรแกรมสำหรับตรวจจับและระบุตัวตน ของนักเรียน นักศึกษา และ บุคลากร วิทยลัยอาชีวศึกษาแพร่ ด้วยการใช้เทคโนโลยี Computer Vision

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติธัช ตันมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
129
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชึวิต ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

ชื่อผู้แต่ง : นายปฏิพัทธ์ ถิ่นถา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
130
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาดิจิทัลกราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 109 ครั้ง
131
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคำถาม เรื่อง การจัดทำโครงงาน รายวิชาโครงงาน ระดับชั้น ปวส. 2/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคำถาม เรื่อง การจัดทำโครงงาน รายวิชาโครงงาน ระดับชั้น ปวส. 2/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
132
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาปัญหาการขาดความกระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 93 ครั้ง
133
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 20401-1001 พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด เรื่องการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต
-
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเบญญาภา ข่วงทิพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 91 ครั้ง
134
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะนักเรียน รายวิชางานแม่บ้านโรงแรม เรื่อง การทำความสะอาดห้องพักแขก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)
การพัฒนาทักษะนักเรียน รายวิชางานแม่บ้านโรงแรม เรื่อง การทำความสะอาดห้องพักแขก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)
ชื่อผู้แต่ง : นายสายชล ชูจุ้ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 75 ครั้ง
135
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 111 ครั้ง
136
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) ในรายวิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน รหัสวิชา30000-1605 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) ในรายวิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน รหัสวิชา30000-1605 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววรัฐยา ชดช้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
137
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาผลการใช้โปรแกรม Net Support School ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ในรายวิชา 30300-1001 แนวคิดและการสร้างงานศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ปีการศึกษา 2565

ชื่อผู้แต่ง : วิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 72 ครั้ง
138
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการทดลองเรื่อง สารเคมีในชีวิตประจำวันและสำนักงาน รายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 30000-1308 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพกฤตา อินไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
139
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหานักเรียนเล่นโทรศัพท์มือถือในห้องเรียน โดยใช้เกมมิฟิเคชั่นในจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การแก้ไขปัญหานักเรียนเล่นโทรศัพท์มือถือในห้องเรียน โดยใช้เกมมิฟิเคชั่นในจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร.ต.อิทธิพล เทือกธรรมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 76 ครั้ง
140
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะงานแกะสลักให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะงานแกะสลักให้มีประสิทธิภาพ
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษฎา มาตัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 71 ครั้ง
141
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
142
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพื้นฐานงานประดิษฐ์
เรื่องงานมาลัย ระดับชั้นปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทาริกา สายพรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 75 ครั้ง
143
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การบันทึกสมุดบัญชีและจัดทำงบทดลองสหกรณ์การเกษตร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 ในรายวิชาการบัญชีสหกรณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
144
[งานวิจัย (ครู)] ผลของวิธีการสอนโดยใช้แอพลิเคชั่นคาฮูท (Kahoot ) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้น ปวช.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกานต์พิชชา น้อยบัวทิพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 111 ครั้ง
145
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการปูเตียงโดยวิธีจัดตารางฝึกและการใช้สื่อออนไลน์ รายวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม(30701-2003)ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
-
ชื่อผู้แต่ง : ปาริชาต สุพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
146
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการปูเตียงโดยวิธีจัดตารางฝึกและการใช้สื่อออนไลน์ รายวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม(30701-2003)ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
-
ชื่อผู้แต่ง : ปาริชาต สุพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 78 ครั้ง
147
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1/3 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1/3 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
148
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์พกพา รหัสวิชา 30901-2108 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสอนแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 93 ครั้ง
149
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ MIAP ในรายวิชาหลักการตลาด ระดับชั้นปวส. ๒/๑ สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
150
[งานวิจัย (ครู)] สาเหตุการเข้าห้องเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 คหกรรมศาสตร์ ที่เรียนวิชา การดูแลเด็ก
สาเหตุการเข้าห้องเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 คหกรรมศาสตร์ ที่เรียนวิชา การดูแลเด็ก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทาริกา สายพรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
151
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การบันทึกรายการขั้นต้นและรายงานในรายวิชาโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/1 การบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
152
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากร โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
153
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชาหลักการวิดีทัศน์เบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
154
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ให้มีประสิทธิภาพ วิชาใบตและแกะสลักเพื่องานโรงแรม
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษฎา มาตัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 98 ครั้ง
155
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนผังความคิดเรื่องการคุมกำเนิด วิชาเพศวิถีศึกษาของนักเรียนระดับ ปวช.11 แผนกการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร.ต.อิทธิพล เทือกธรรมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
156
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง หลักธรรม เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาสังคมของ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/1 การบัญชี โดยใช้การจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (blended learning)

ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 110 ครั้ง
157
[งานวิจัย (ครู)] แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
158
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริศรา ลิ้นฤาษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
159
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจำหน่ายหุ้นทุน และ การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ในรายวิชา 20201 - 2003 การบัญชีบริษัทจำกัด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจำหน่ายหุ้นทุน และ การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ในรายวิชา 20201 - 2003 การบัญชีบริษัทจำกัด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
160
[งานวิจัย (ครู)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชามัลติมีเดียอินเทอแรคทีฟ รหัสวิชา 30308-2102 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยธิดา ใจวัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
161
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้กระดานข่าว Padlet.com ในการสอน วิชา 30216-2005 การผลิตเอกสารเพื่องานสำนักงาน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ชื่อผู้แต่ง : ครูรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 98 ครั้ง
162
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟืก
การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟืก
ชื่อผู้แต่ง : วิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
163
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ เรื่องการจัดดอกไม้แบบสากล ของผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้ เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นายสายชล ชูจุ้ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
164
[งานวิจัย (ครู)] การส่งเสริมพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจกับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชา สัมมนาการตลาด ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
165
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคำถาม ในรายวิชาการวางแผนควบคุมโดยงบประมาณ เรื่อง งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียน ชั้น ปวส. 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคำถาม ในรายวิชาการวางแผนควบคุมโดยงบประมาณ เรื่อง งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียน ชั้น ปวส. 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 98 ครั้ง
166
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ รหัสวิชา 30910-1003 ชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การทำ Entity – Relationship (E-R) Model & Diagram โดยการสอนแบบบรรยาย
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
167
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
168
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มกับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/3 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
169
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนชั้น ปวช.๒ /๓ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 111 ครั้ง
170
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานร่วมกับ Active Learning เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ วิชาโครงการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงการ
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 100 ครั้ง
171
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาโครงการ โดยใช้วิจัยเป็นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
172
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งการบ้านสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ด้วยการเสริมแรงจูงใจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวหฤทัย สัจธรรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 98 ครั้ง
173
[งานวิจัย (ครู)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา รหัสวิชา 20308-2104 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา รหัสวิชา 20308-2104 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยธิดา ใจวัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
174
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง การแก้ปัญหาการทุจริต ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/2 การบัญชี โดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 71 ครั้ง
175
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะความกล้าแสดงออกในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 รายวิชา 20308-2105 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก สุนิสา พรมใจ ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สัง
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 103 ครั้ง
176
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนการสอน วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง โปรแกรมภาษา PHP สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เทคนิคการสตรีมมิ่ง (Streaming)

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.ต.เรวัธ จิตจง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 160 ครั้ง
177
[งานวิจัย (ครู)] การฝึกทักษะการเรียนรู้โดยการสอนซ่อมเสริมผู้เรียน ในวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 3

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
178
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพงษ์ เหี้ยมหาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 164 ครั้ง
179
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/3 ในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
180
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวช. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี
การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวช. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริศรา ลิ้นฤาษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
181
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคำถาม ในรายวิชาการวางแผนควบคุมโดยงบประมาณ เรื่อง งบประมาณการจัดซื้อและงบประมาณการผลิต สำหรับนักเรียน ชั้น ปวส. 2/3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
182
[งานวิจัย (ครู)] ผลการฝึกยืดเหยียดที่มีต่อความอ่อนตัว ของนักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกการบัญชี ชั้นปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร.ต.อิทธิพล เทือกธรรมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
183
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 101 ครั้ง
184
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 92 ครั้ง
185
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานดอกไม้สด รหัส (20406-2001)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวไพรินทร์ กาศสกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
186
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนไม่มีความพร้อมเมื่อมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน วิชา 20308-2009 การนำเสนอผลงาน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 197 ครั้ง
187
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาพื้นฐานงานประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทาริกา สายพรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 84 ครั้ง
188
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ให้มีประสิทธิภาพ วิชา การจัดดอกไม้
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษฎา มาตัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 91 ครั้ง
189
[งานวิจัย (ครู)] วิจันในชั้นเรียน
ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มที่มีต่อทักษะปฏิบัติและเจตคติต่อการเรียน วิชา 20406-2010 บรรจุภัณฑ์งานคหกรรม ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกุสุมาลย์ ก๋าชุ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 98 ครั้ง
190
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสิริพร ประจญมาร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
191
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัย 5 บท
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 30300 - 1001 แนวคิดการสร้างงานศิลปกรรม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : วิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
192
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 148 ครั้ง
193
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถทางการเรียนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง รหัสวิชา 30901-1001 โดยวิธีการสอนแบบอธิบาย code โปรแกรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
194
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Google Meet ในการสอน วิชา 20404-2112 อาหารบำบัดโรค ระดับชั้น ปวช. 2 อาหารและโภชนาการ
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
195
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 วิชา 30216-2101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 541 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ภาคเรียนที่ 1/2564
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อผู้แต่ง : ครูรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
196
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 30404-2006 เรื่อง การเก็บรักษาอาหารสำเร็จรูปและการบรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.อ. สุรศักดิ์ จันทรานิมิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
197
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดเตรียมห้องพัก เรื่องการจัดเตรียมและวิธีการทำความสะอาดห้องพัก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้วิธีการสอนแบบทัศนศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดเตรียมห้องพัก เรื่องการจัดเตรียมและวิธีการทำความสะอาดห้องพัก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้วิธีการสอนแบบทัศนศึกษา
ชื่อผู้แต่ง : นายสายชล ชูจุ้ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
198
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชารายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
199
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือโดยใช้ กลยุทธ์การจัดการเรียนแบบจิกซอว์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในรายวิชา 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 78 ครั้ง
200
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว ในรายวิชาการบัญชีการเงิน รหัส 30201 -2001 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว ในรายวิชาการบัญชีการเงิน รหัส 30201 -2001 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 192 ครั้ง
201
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 20401-2004 การออกแบบเสื้อเบื้องต้น เรื่องการวาดโครงร่างหุ่นในอิริยาบทต่างๆ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
202
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/3 การบัญชี โดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
203
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของไทย ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/2 การบัญชี โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
204
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การตรวจสอบสินทรัพย์ ในรายวิชาการสอบบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การตรวจสอบสินทรัพย์ ในรายวิชาการสอบบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
205
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสารอาหาร คาร์โบไฮเดรต ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้กิจกรรม Mind Map
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
206
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชาหลักการวิดีทัศน์เบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 80 ครั้ง
207
[งานวิจัย (ครู)] การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ ในการออกแบบกราฟิก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 84 ครั้ง
208
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
209
[งานวิจัย (นักเรียน)] การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการออกแบบกราฟิก ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 91 ครั้ง
210
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้กระดานข่าว Padlet.com ในการสอน วิชา 30216-2005 การผลิตเอกสารเพื่องานสำนักงาน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
211
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การใช้เกมจากสื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน วิชาการเขียน ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 205 ครั้ง
212
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟืก
การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟืก
ชื่อผู้แต่ง : วิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
213
[งานวิจัย (ครู)] การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจกับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชาสัมมนาการตลาด ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
214
[โครงการ] การศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนจากสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชาการประชาสัมพันธ์เพื่องานสำนักงาน โดยใช้ระบบ e-learning
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
215
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีหนี้สินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีหนี้สินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 105 ครั้ง
216
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนในรายวิชา 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนในรายวิชา 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
217
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย
ชื่อผู้แต่ง : นางลัดดาวัลย์ ไชยะรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
218
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 78 ครั้ง
219
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับปรุงรายการวันสิ้นงวดบัญชี และปิดบัญชี กิจการห้างหุ้นส่วน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/2 ในรายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 74 ครั้ง
220
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Padlet.com ในการสอน วิชา 30216-2003 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
221
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารบำบัดโรค ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้กิจกรรม Mind Map
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 74 ครั้ง
222
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชา ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/2 ดิจิทัลกราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
223
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรัยนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 84 ครั้ง
224
[งานวิจัย (ครู)] -
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : นายนิพนธ์ ร่องพืช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
225
[งานวิจัย (ครู)] การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ ในการออกแบบกราฟิก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
226
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างในชั้นเรียน วิชา 20308-2009 การนำเสนอผลงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
227
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการพิมพ์ไทยเบื้องต้นด้วยเครื่องมือฝึกทักษะการพิมพ์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในรายวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 104 ครั้ง
228
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีร่วมค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหากโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีร่วมค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหากโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
229
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 20404 – 2101 โภชนาการ เรื่อง การกำหนดและคำนวณปริมาณความต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้แบบฝึกคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหาร
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
230
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางดุษณี ปัญญาพฤกษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 80 ครั้ง
231
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ (Science for Food and Nutrition) รหัสวิชา 3000-1307 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ (Science for Food and Nutrition) รหัสวิชา 3000-1307 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางลัดดาวัลย์ ไชยะรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 75 ครั้ง
232
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แนวความคิดและวิธีการส่งเสริม การขาย เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 2202-2006 การส่งเสริมการขาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แนวความคิดและวิธีการส่งเสริม การขาย เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 2202-2006 การส่งเสริมการขาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
233
[งานวิจัย (ครู)] การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
234
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 3216-2006 หลักการติดต่อสื่อสาร เรื่อง การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศ ของนักศึกษาชั้นปวส. 1 แผนกวิชา การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 3216-2006 หลักการติดต่อสื่อสาร เรื่อง การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศ ของนักศึกษาชั้นปวส. 1 แผนกวิชา การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางปิยะพันธุ์ ตันมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
235
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชีไม่ได้2-2562
งานวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชีไม่ได้2-2562
ชื่อผู้แต่ง : นายธนิพนธ์ กุณวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
236
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนทำบัญชีได้ไม่ครบตามขั้นตอนในวงจรบัญชี1-2562
งานวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนทำบัญชีได้ไม่ครบตามขั้นตอนในวงจรบัญชี1-2562
ชื่อผู้แต่ง : นายธนิพนธ์ กุณวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
237
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 91 ครั้ง
238
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 80 ครั้ง
239
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
การสำรวจการส่งงานในรายวิชา 20200 1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรหทัย วังซ้าย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 100 ครั้ง
240
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 20000-1502 เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 159 ครั้ง
241
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกในชั้นเรียน วิชา2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่นโดยใช้กระบวนการกลุ่มนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 91 ครั้ง
242
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562
การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการต่อการให้บริการวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
243
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักการจัดการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางเพียงแพน อุปทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
244
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 20401-2101 การวาดภาพแฟชั่น 1 เรื่องการวาดเสื้อผ้าประกอบโครงร่างหุ่น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
245
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา : กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
246
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการสอนวิชา 3216-2001 การจัดสำนักงานสมัยใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
247
[งานวิจัย (ครู)] การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการออกแบบกราฟิก ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
248
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
249
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นายเดชา เป่าเศก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 98 ครั้ง
250
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหากของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหากของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
251
[งานวิจัย (ครู)] การใช้การใช้สื่อโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ความสามารถทักษะการสื่อสาร
การใช้การใช้สื่อโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ความสามารถทักษะการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
252
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดทำงบการเงินของกิจการซื้อขายสินค้า วิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักศึกษาระดับ ปวช.3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 79 ครั้ง
253
[งานวิจัย (ครู)] -
แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกษมา แห่วตระกูปัญญา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
254
[ไม่ระบุข้อมูล]

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
255
[ไม่ระบุข้อมูล]

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 82 ครั้ง
256
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
257
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 165 ครั้ง
258
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
การสร้างชุฝึกปฏิบัติ วิชา การบัญชีเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
259
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับปรุงรายการวันสิ้นงวดบัญชี และปิดบัญชี ของกิจการซื้อขายสินค้า วิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
260
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา : กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
261
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกษมา แห่วตระกูลปัญญา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
262
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์วิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน โดยใช้ Google ClassRoom
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
263
[งานวิจัย (นักเรียน)] การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 2308-2309 เทคนิคการนำเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการออกแบบสื่อสำหรับการนำเสนอ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
264
[งานวิจัย (นักเรียน)] การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการออกแบบกราฟิก ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
265
[โครงการ] วิจัย 5 บท
รายงานผลการใช้เอกสารรประกอบการสอน รายวิชา 3300-1002 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 82 ครั้ง
266
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
รายงานผลการใช้เอกสารรประกอบการสอน รายวิชา 3300-1002 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการซึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 105 ครั้ง
267
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยกิจกรรมต่อพฤติกรรมความไม่ใส่ใจการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยกิจกรรมต่อพฤติกรรมความไม่ใส่ใจการเรียน
ชื่อผู้แต่ง : ณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 100 ครั้ง
268
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชา ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 การเลขานุการ
การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชา ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 การเลขานุการ
ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
269
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รายวิชาการบริหาร ธุรกิจขนาดย่อม สาขาวิชาการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : นางเพียงแพน อุปทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
270
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Google ClassRoom ในการสอน วิชา 3203-2003 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการเลขานุการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Google ClassRoom ในการสอน วิชา 3203-2003 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
271
[งานวิจัย (ครู)] การปรับปรุงพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกการโรงแรม โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้แต่ง : นายชาญชัย เขียวแท้
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
272
[งานวิจัย (ครู)] การฝึกทักษะการเรียนรู้โดยการสอนซ่อมเสริมผู้เรียน ในวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
273
[โครงการ] บทความทางวิชาการ
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 อาหารและโภชนาการ
ชื่อผู้แต่ง : ครูสิริพร ประจญมาร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 101 ครั้ง
274
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นายนิพนธ์ ร่องพืช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
275
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวาดภาพลายเส้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหักสูตรระยะสั้นราย วิชา องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น รหัสวิชา 2301-1001 นักเรียนหลักสูตรระยะสั้นเรือนจำจังหวัดแพร่
ชื่อผู้แต่ง : จุฑาทิพย์ ฝั้นแบน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
276
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2204-2108 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา โปรแกรมประมวลผลคำ
ชื่อผู้แต่ง : นางชลวรรณ์ เรือนคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
277
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา เรื่อง การถอด-ประกอบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ชื่อผู้แต่ง : นางชลวรรณ์ เรือนคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
278
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกษมา แห่วตระกูลปัญญา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 152 ครั้ง
279
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นปวส.1/2 บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยวิธีการสอนคำศัพท์โดยใช้โสตทัศน และการใช้กรณีตัวอย่าง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิสา ธงสิบสอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 82 ครั้ง
280
[งานวิจัย (ครู)] การใช้สื่อโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการจัดการเรียนการ สอนเพื่อพัฒนาความสามารถทักษะการสื่อสาร ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
281
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
282
[งานวิจัย (ครู)] รายงานผลการใช้โปรแกรม Net Support School ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 ในรายวิชา การออกแบบป้ายโฆษณาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ปีการศึกษา 2561
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 85 ครั้ง
283
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา : กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 81 ครั้ง
284
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนและกระบวนการ ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู.(ปวส.1) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 98 ครั้ง
285
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนและกระบวนการ ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู.(ปวส.1) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
286
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือและการทำงบต้นทุนขาย โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
287
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ในชั้นเรียน ในรายวิชา 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 92 ครั้ง
288
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย ด้านผู้ฝากขายวิธีแบบแยกจากการขายปกติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน

ชื่อผู้แต่ง : นางสมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
289
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์วิชา งานสำนักงาน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ โดยใช้บทเรียน Active Learning

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
290
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา:กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวช.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
291
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนแบบจิกซอว์ (Jig saw) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในรายวิชา 3001-1001 การพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร เรื่อง กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
292
[งานวิจัย (ครู)] -
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (3202-21030)
ชื่อผู้แต่ง : นายนิพนธ์ ร่องพืช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
293
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการพัฒนาเวปไซต์ในงานธุรกิจ (3204-2106) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีการสาธิต
ชื่อผู้แต่ง : เรวัธ จิตจง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
294
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับปรุงรายการวันสิ้นงวดบัญชีและปิดบัญชี ของกิจการซื้อขายสินค้า วิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : ดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
295
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนและกระบวนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช3. ) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 109 ครั้ง
296
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนและกระบวนการออกแบบกราฟิก บรรจุภัณฑ์โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช3. ) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
297
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการแบ่งผลกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “ร่วมมือ” ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
298
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น เรื่องการพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร ภาษาไทย ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการเลขานุการ โดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น เรื่องการพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร ภาษาไทย ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการเลขานุการ โดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 92 ครั้ง
299
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านตามเวลาที่กำหนดใน รายวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้น ปวช. 1/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
300
[งานวิจัย (ครู)] ผลการใช้โปรแกรม Net Support School ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ปีการศึกษา 2561
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
301
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถด้านการพูดนำเสนองาน วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ

ชื่อผู้แต่ง : นายประสพชัย สินธุ์เทาว์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
302
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการพูดอภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบร่วมมือ

ชื่อผู้แต่ง : นางพัชรีพรรณ บุญประสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 103 ครั้ง
303
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการจัดการ กับเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 3200-1003 หลักการจัดการของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นายชวณัฐ ฮวดหิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 104 ครั้ง
304
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารประเภทแกงเผ็ด รายวิชาอาหารไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 2404-2002 ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยเอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นางฉัตรวิมล พิมพ์น้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 104 ครั้ง
305
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแต่งหน้าเค้ก รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก รหัสวิชา 2404-2108 ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยการฝึกและปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
306
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกระบวนการจัดฝึกอบรม รายวิชาการจัดฝึกอบรม รหัสวิชา 3203-2006 ของนักศึกษา ระดับชั้นปวส. 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยเอกสารประกอบการเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางสายใจ วงศ์กาวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
307
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร วิชา 3203-2003 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการเลขานุการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
308
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านตามเวลาที่กำหนดใน รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ชั้น ปวช. 1/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
309
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงินและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน ในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 103 ครั้ง
310
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
311
[งานวิจัย (ครู)] ผลการใช้โปรแกรม Net Support School ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวช.1 ในรายวิชา การสร้างภาพกราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
312
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา : กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
313
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องศิลปะการแต่งกาย รายวิชา 2701-2002 การพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 100 ครั้ง
314
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม เรื่อง ทักษะชีวิตกับการพัฒนาสุขภาพ

ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
315
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการบันทึกรายการเปิดบัญชีของห้างหุ้นส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “ร่วมมือ” ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 101 ครั้ง
316
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ครูดำรงค์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 3204-2107 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการพัฒนา Application ด้วย App Inventer 2
ชื่อผู้แต่ง : นายดำรงค์ สุพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
317
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เรื่องการพัฒนาทักษะการเย็บผ้าม่าน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสาธิต
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เรื่องการพัฒนาทักษะการเย็บผ้าม่าน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสาธิต
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสายชล มงคล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 111 ครั้ง
318
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 2401-2104 การออกแบบเสื้อเพื่อการค้า เรื่องการวิเคราะห์ลักษณะภาพลักษณ์ของบุคคลของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
319
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 2401-2107 การนําเสนอผลงานแฟชั่น เรื่อง การทําบอร์ดนําเสนอผลงาน (Mood Board) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
320
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การสอบบัญชี เรื่องกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางผ่องศรี ศิริรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 109 ครั้ง
321
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 รหัสวิชา 3201-2004โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3 การบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสุภาภรณ์ นาคพันธุ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
322
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3000 – 1404)

ชื่อผู้แต่ง : ปภาดา เหมืองศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
323
[งานวิจัย (ครู)] -
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดทำงบต้นทุนขาย ของกิจการอุตสาหกรรม วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : ดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
324
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการเลขานุการโดยการใช้เสริมแรงทางบวก

ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 149 ครั้ง
325
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 2203-2003 การจัดเก็บเอกสาร เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย ของนักเรียนชั้นปวช. 2 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางปิยะพันธุ์ ตันมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 141 ครั้ง
326
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 รหัสวิชา 3201-2003 โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/1 การบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสุภาภรณ์ นาคพันธ์ุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 76 ครั้ง
327
[โครงการ] 11111
11111111
ชื่อผู้แต่ง : 22222
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
328
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเคมีอาหาร รหัสวิชา 3404-2103 เรื่อง สมบัติทางเคมีของสารอาหาร ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.อ.สุรศักดิ์ จันทรานิมิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
329
[งานวิจัย (ครู)] วิัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสายใจ วงศ์กาวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 93 ครั้ง
330
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ต้นทุน รายรับ และกำไร โดยการใช้แบบฝึกหัดเสริมบทเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสุทินา แสนบ่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
331
[งานวิจัย (ครู)] การวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางดุษณี ปัญญาพฤกษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
332
[งานวิจัย (ครู)] 21111
111111
ชื่อผู้แต่ง : 1111
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 85 ครั้ง
333
[งานวิจัย (ครู)] ...................
การพัฒนา.............................
ชื่อผู้แต่ง : นายสายชล ชูจุ้ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
334
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเรื่อง ...โดยใช้.....
ชื่อผู้แต่ง : ชลวรรณ์ เรือนคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
335
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนา
ชื่อผู้แต่ง : นาง วิิภวานี สุคันธวณิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
336
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการวาดเส้น
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 103 ครั้ง
337
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 20404 – 2101 โภชนาการ เรื่อง การกำหนดและคำนวณปริมาณความต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้แบบฝึกคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหาร
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอำภา สุภาพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
338
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการกุ๊นริมผ้า รายวิชาการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 2 โดยใช้วิธการสอนแบบสาธิต
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสายชล มงคล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
339
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปวส.
ชื่อผู้แต่ง : นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
340
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการเรียนรายวิชาการจัดการภัตตาคาร
ชื่อผู้แต่ง : นางปาริชาต สุพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
341
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยที่จะทำ 2/60
ชื่อผู้แต่ง : นางปิยะพันธ์ุ ตันมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 103 ครั้ง
342
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
343
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยชั้นเรียน
การพัฒนา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเบญญาภา ข่วงทิพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
344
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยใชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกานต์พิชชา สังฆะสอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
345
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริลักษณ์ ปิ่นทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 83 ครั้ง
346
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสายใจ วงศ์กาวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
347
[งานวิจัย (ครู)] การวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
348
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
349
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ
ชื่อผู้แต่ง : ครูวัลลภา ปาเฮ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
350
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยชั้นเรียน อ.เพียงแพน อุปทอง
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา ตลาดบริการ (3202-2102)
ชื่อผู้แต่ง : นางเพียงแพน อุปทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 110 ครั้ง
351
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : ปภาดา เหมืองศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
352
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน อ.ธัญญลักษณ์ พลแหลม
การพัฒนาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธัญลักษณ์ พลแหลม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
353
[โครงการ] การวิจัย (ครู)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดทำงบต้นทุนการผลิต ของกิจการอุตสาหกรรม วิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
354
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี เรื่อง การเตรียมฐานข้อมูลให้ครบทุกระบบ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : ผ่องศรี ศิริรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
355
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย
ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียน ระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นายเทพบัญชา ต่อตัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
356
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
357
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ รายวิชา 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นายชวณัฐ ฮวดหิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 109 ครั้ง
358
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องตากปากเค็ม พลังงานแสงอาทิตย์
ประหยัดพลังงาน
ชื่อผู้แต่ง : จักรกฤษณ์ จันทร์รอด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 175 ครั้ง
359
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน อ.ชวณัฐ ฮวดหิน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักกฎหมายประกันสังคม ผู้ประกันตนและการขึ้นทะเบียนประกันตน รายวิชา 2001-1006 กฎหมายแรงงาน ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 สาขาวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นายชวณัฐ ฮวดหิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 171 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 359 เรื่อง