ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ให้มีประสิทธิภาพ วิชาใบตและแกะสลักเพื่องานโรงแรม
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษฎา มาตัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
2
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนผังความคิดเรื่องการคุมกำเนิด วิชาเพศวิถีศึกษาของนักเรียนระดับ ปวช.11 แผนกการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร.ต.อิทธิพล เทือกธรรมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
3
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง หลักธรรม เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาสังคมของ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/1 การบัญชี โดยใช้การจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (blended learning)

ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
4
[งานวิจัย (ครู)] แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
5
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริศรา ลิ้นฤาษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
6
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจำหน่ายหุ้นทุน และ การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ในรายวิชา 20201 - 2003 การบัญชีบริษัทจำกัด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจำหน่ายหุ้นทุน และ การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ในรายวิชา 20201 - 2003 การบัญชีบริษัทจำกัด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
7
[งานวิจัย (ครู)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชามัลติมีเดียอินเทอแรคทีฟ รหัสวิชา 30308-2102 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยธิดา ใจวัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
8
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้กระดานข่าว Padlet.com ในการสอน วิชา 30216-2005 การผลิตเอกสารเพื่องานสำนักงาน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ชื่อผู้แต่ง : ครูรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
9
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟืก
การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟืก
ชื่อผู้แต่ง : วิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
10
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ เรื่องการจัดดอกไม้แบบสากล ของผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้ เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นายสายชล ชูจุ้ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
11
[งานวิจัย (ครู)] การส่งเสริมพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจกับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชา สัมมนาการตลาด ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
12
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคำถาม ในรายวิชาการวางแผนควบคุมโดยงบประมาณ เรื่อง งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียน ชั้น ปวส. 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคำถาม ในรายวิชาการวางแผนควบคุมโดยงบประมาณ เรื่อง งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียน ชั้น ปวส. 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
13
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ รหัสวิชา 30910-1003 ชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การทำ Entity – Relationship (E-R) Model & Diagram โดยการสอนแบบบรรยาย
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
14
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
15
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มกับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/3 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 19 ครั้ง
16
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนชั้น ปวช.๒ /๓ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
17
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานร่วมกับ Active Learning เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ วิชาโครงการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงการ
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
18
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาโครงการ โดยใช้วิจัยเป็นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
19
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งการบ้านสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ด้วยการเสริมแรงจูงใจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวหฤทัย สัจธรรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
20
[งานวิจัย (ครู)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา รหัสวิชา 20308-2104 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา รหัสวิชา 20308-2104 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยธิดา ใจวัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
21
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง การแก้ปัญหาการทุจริต ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/2 การบัญชี โดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
22
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะความกล้าแสดงออกในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 รายวิชา 20308-2105 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก สุนิสา พรมใจ ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สัง
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
23
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนการสอน วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง โปรแกรมภาษา PHP สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เทคนิคการสตรีมมิ่ง (Streaming)

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.ต.เรวัธ จิตจง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
24
[งานวิจัย (ครู)] การฝึกทักษะการเรียนรู้โดยการสอนซ่อมเสริมผู้เรียน ในวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 3

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
25
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพงษ์ เหี้ยมหาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
26
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/3 ในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
27
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวช. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี
การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย” ของนักศึกษาระดับ ปวช. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริศรา ลิ้นฤาษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
28
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคำถาม ในรายวิชาการวางแผนควบคุมโดยงบประมาณ เรื่อง งบประมาณการจัดซื้อและงบประมาณการผลิต สำหรับนักเรียน ชั้น ปวส. 2/3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
29
[งานวิจัย (ครู)] ผลการฝึกยืดเหยียดที่มีต่อความอ่อนตัว ของนักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกการบัญชี ชั้นปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร.ต.อิทธิพล เทือกธรรมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
30
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
31
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 17 ครั้ง
32
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานดอกไม้สด รหัส (20406-2001)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวไพรินทร์ กาศสกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
33
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนไม่มีความพร้อมเมื่อมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน วิชา 20308-2009 การนำเสนอผลงาน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
34
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาพื้นฐานงานประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทาริกา สายพรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
35
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ให้มีประสิทธิภาพ วิชา การจัดดอกไม้
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษฎา มาตัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
36
[งานวิจัย (ครู)] วิจันในชั้นเรียน
ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มที่มีต่อทักษะปฏิบัติและเจตคติต่อการเรียน วิชา 20406-2010 บรรจุภัณฑ์งานคหกรรม ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกุสุมาลย์ ก๋าชุ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
37
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสิริพร ประจญมาร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
38
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัย 5 บท
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 30300 - 1001 แนวคิดการสร้างงานศิลปกรรม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : วิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
39
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
40
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถทางการเรียนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง รหัสวิชา 30901-1001 โดยวิธีการสอนแบบอธิบาย code โปรแกรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
41
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Google Meet ในการสอน วิชา 20404-2112 อาหารบำบัดโรค ระดับชั้น ปวช. 2 อาหารและโภชนาการ
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
42
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 วิชา 30216-2101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 541 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ภาคเรียนที่ 1/2564
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อผู้แต่ง : ครูรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
43
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการแปรรูปอาหาร รหัสวิชา 30404-2006 เรื่อง การเก็บรักษาอาหารสำเร็จรูปและการบรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.อ. สุรศักดิ์ จันทรานิมิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
44
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดเตรียมห้องพัก เรื่องการจัดเตรียมและวิธีการทำความสะอาดห้องพัก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้วิธีการสอนแบบทัศนศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดเตรียมห้องพัก เรื่องการจัดเตรียมและวิธีการทำความสะอาดห้องพัก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้วิธีการสอนแบบทัศนศึกษา
ชื่อผู้แต่ง : นายสายชล ชูจุ้ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
45
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชารายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
46
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือโดยใช้ กลยุทธ์การจัดการเรียนแบบจิกซอว์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในรายวิชา 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
47
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว ในรายวิชาการบัญชีการเงิน รหัส 30201 -2001 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว ในรายวิชาการบัญชีการเงิน รหัส 30201 -2001 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
48
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 20401-2004 การออกแบบเสื้อเบื้องต้น เรื่องการวาดโครงร่างหุ่นในอิริยาบทต่างๆ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
49
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/3 การบัญชี โดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
50
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของไทย ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/2 การบัญชี โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
51
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การตรวจสอบสินทรัพย์ ในรายวิชาการสอบบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การตรวจสอบสินทรัพย์ ในรายวิชาการสอบบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 16 ครั้ง
52
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสารอาหาร คาร์โบไฮเดรต ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้กิจกรรม Mind Map
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
53
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชาหลักการวิดีทัศน์เบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
54
[งานวิจัย (ครู)] การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ ในการออกแบบกราฟิก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
55
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
56
[งานวิจัย (นักเรียน)] การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการออกแบบกราฟิก ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
57
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้กระดานข่าว Padlet.com ในการสอน วิชา 30216-2005 การผลิตเอกสารเพื่องานสำนักงาน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
58
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การใช้เกมจากสื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน วิชาการเขียน ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
59
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟืก
การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟืก
ชื่อผู้แต่ง : วิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
60
[งานวิจัย (ครู)] การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจกับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชาสัมมนาการตลาด ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
61
[โครงการ] การศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนจากสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชาการประชาสัมพันธ์เพื่องานสำนักงาน โดยใช้ระบบ e-learning
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
62
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีหนี้สินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีหนี้สินของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
63
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนในรายวิชา 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนในรายวิชา 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
64
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย
ชื่อผู้แต่ง : นางลัดดาวัลย์ ไชยะรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
65
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
66
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับปรุงรายการวันสิ้นงวดบัญชี และปิดบัญชี กิจการห้างหุ้นส่วน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/2 ในรายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
67
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Padlet.com ในการสอน วิชา 30216-2003 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
68
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารบำบัดโรค ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้กิจกรรม Mind Map
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
69
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชา ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/2 ดิจิทัลกราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
70
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ในรายวิชา 20201 - 2004 การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรัยนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
71
[งานวิจัย (ครู)] -
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : นายนิพนธ์ ร่องพืช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
72
[งานวิจัย (ครู)] การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ ในการออกแบบกราฟิก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
73
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างในชั้นเรียน วิชา 20308-2009 การนำเสนอผลงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
74
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการพิมพ์ไทยเบื้องต้นด้วยเครื่องมือฝึกทักษะการพิมพ์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในรายวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
75
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีร่วมค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหากโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีร่วมค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหากโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
76
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 20404 – 2101 โภชนาการ เรื่อง การกำหนดและคำนวณปริมาณความต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้แบบฝึกคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหาร
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
77
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางดุษณี ปัญญาพฤกษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
78
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ (Science for Food and Nutrition) รหัสวิชา 3000-1307 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ (Science for Food and Nutrition) รหัสวิชา 3000-1307 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางลัดดาวัลย์ ไชยะรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
79
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แนวความคิดและวิธีการส่งเสริม การขาย เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 2202-2006 การส่งเสริมการขาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แนวความคิดและวิธีการส่งเสริม การขาย เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 2202-2006 การส่งเสริมการขาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
80
[งานวิจัย (ครู)] การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
81
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 3216-2006 หลักการติดต่อสื่อสาร เรื่อง การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศ ของนักศึกษาชั้นปวส. 1 แผนกวิชา การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 3216-2006 หลักการติดต่อสื่อสาร เรื่อง การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศ ของนักศึกษาชั้นปวส. 1 แผนกวิชา การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางปิยะพันธุ์ ตันมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 19 ครั้ง
82
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชีไม่ได้2-2562
งานวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชีไม่ได้2-2562
ชื่อผู้แต่ง : นายธนิพนธ์ กุณวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
83
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนทำบัญชีได้ไม่ครบตามขั้นตอนในวงจรบัญชี1-2562
งานวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนทำบัญชีได้ไม่ครบตามขั้นตอนในวงจรบัญชี1-2562
ชื่อผู้แต่ง : นายธนิพนธ์ กุณวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
84
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
85
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
86
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
การสำรวจการส่งงานในรายวิชา 20200 1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรหทัย วังซ้าย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
87
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 20000-1502 เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 17 ครั้ง
88
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกในชั้นเรียน วิชา2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่นโดยใช้กระบวนการกลุ่มนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
89
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562
การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการต่อการให้บริการวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
90
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักการจัดการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางเพียงแพน อุปทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 18 ครั้ง
91
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 20401-2101 การวาดภาพแฟชั่น 1 เรื่องการวาดเสื้อผ้าประกอบโครงร่างหุ่น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
92
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา : กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
93
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการสอนวิชา 3216-2001 การจัดสำนักงานสมัยใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
94
[งานวิจัย (ครู)] การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการออกแบบกราฟิก ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
95
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
96
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นายเดชา เป่าเศก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
97
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหากของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดของกิจการร่วมค้าแยกต่างหากของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน
ชื่อผู้แต่ง : สมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
98
[งานวิจัย (ครู)] การใช้การใช้สื่อโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ความสามารถทักษะการสื่อสาร
การใช้การใช้สื่อโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ความสามารถทักษะการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
99
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดทำงบการเงินของกิจการซื้อขายสินค้า วิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักศึกษาระดับ ปวช.3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
100
[งานวิจัย (ครู)] -
แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกษมา แห่วตระกูปัญญา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
101
[ไม่ระบุข้อมูล]

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
102
[ไม่ระบุข้อมูล]

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
103
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 16 ครั้ง
104
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 16 ครั้ง
105
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
การสร้างชุฝึกปฏิบัติ วิชา การบัญชีเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 19 ครั้ง
106
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับปรุงรายการวันสิ้นงวดบัญชี และปิดบัญชี ของกิจการซื้อขายสินค้า วิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
107
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา : กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
108
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกษมา แห่วตระกูลปัญญา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
109
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์วิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน โดยใช้ Google ClassRoom
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
110
[งานวิจัย (นักเรียน)] การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 2308-2309 เทคนิคการนำเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการออกแบบสื่อสำหรับการนำเสนอ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
111
[งานวิจัย (นักเรียน)] การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการออกแบบกราฟิก ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
112
[โครงการ] วิจัย 5 บท
รายงานผลการใช้เอกสารรประกอบการสอน รายวิชา 3300-1002 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
113
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
รายงานผลการใช้เอกสารรประกอบการสอน รายวิชา 3300-1002 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการซึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
114
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยกิจกรรมต่อพฤติกรรมความไม่ใส่ใจการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยกิจกรรมต่อพฤติกรรมความไม่ใส่ใจการเรียน
ชื่อผู้แต่ง : ณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
115
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชา ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 การเลขานุการ
การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชา ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 การเลขานุการ
ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
116
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รายวิชาการบริหาร ธุรกิจขนาดย่อม สาขาวิชาการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : นางเพียงแพน อุปทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 18 ครั้ง
117
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Google ClassRoom ในการสอน วิชา 3203-2003 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการเลขานุการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Google ClassRoom ในการสอน วิชา 3203-2003 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
118
[งานวิจัย (ครู)] การปรับปรุงพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกการโรงแรม โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้แต่ง : นายชาญชัย เขียวแท้
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 16 ครั้ง
119
[งานวิจัย (ครู)] การฝึกทักษะการเรียนรู้โดยการสอนซ่อมเสริมผู้เรียน ในวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
120
[โครงการ] บทความทางวิชาการ
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 อาหารและโภชนาการ
ชื่อผู้แต่ง : ครูสิริพร ประจญมาร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
121
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นายนิพนธ์ ร่องพืช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
122
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวาดภาพลายเส้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหักสูตรระยะสั้นราย วิชา องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น รหัสวิชา 2301-1001 นักเรียนหลักสูตรระยะสั้นเรือนจำจังหวัดแพร่
ชื่อผู้แต่ง : จุฑาทิพย์ ฝั้นแบน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
123
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2204-2108 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา โปรแกรมประมวลผลคำ
ชื่อผู้แต่ง : นางชลวรรณ์ เรือนคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
124
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา เรื่อง การถอด-ประกอบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ชื่อผู้แต่ง : นางชลวรรณ์ เรือนคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
125
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกษมา แห่วตระกูลปัญญา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
126
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นปวส.1/2 บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยวิธีการสอนคำศัพท์โดยใช้โสตทัศน และการใช้กรณีตัวอย่าง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิสา ธงสิบสอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
127
[งานวิจัย (ครู)] การใช้สื่อโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการจัดการเรียนการ สอนเพื่อพัฒนาความสามารถทักษะการสื่อสาร ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐนรี ตั้งตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 14 ครั้ง
128
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางเกศอรชญาณ์ คงอิว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
129
[งานวิจัย (ครู)] รายงานผลการใช้โปรแกรม Net Support School ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 ในรายวิชา การออกแบบป้ายโฆษณาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ปีการศึกษา 2561
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
130
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา : กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
131
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนและกระบวนการ ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู.(ปวส.1) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
132
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนและกระบวนการ ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู.(ปวส.1) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
133
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือและการทำงบต้นทุนขาย โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : ประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
134
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ในชั้นเรียน ในรายวิชา 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
135
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย ด้านผู้ฝากขายวิธีแบบแยกจากการขายปกติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 4 ขั้นตอน

ชื่อผู้แต่ง : นางสมาพร คิดศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
136
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์วิชา งานสำนักงาน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ โดยใช้บทเรียน Active Learning

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
137
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา:กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวช.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
138
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนแบบจิกซอว์ (Jig saw) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในรายวิชา 3001-1001 การพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร เรื่อง กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
139
[งานวิจัย (ครู)] -
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (3202-21030)
ชื่อผู้แต่ง : นายนิพนธ์ ร่องพืช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
140
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการพัฒนาเวปไซต์ในงานธุรกิจ (3204-2106) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีการสาธิต
ชื่อผู้แต่ง : เรวัธ จิตจง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 20 ครั้ง
141
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับปรุงรายการวันสิ้นงวดบัญชีและปิดบัญชี ของกิจการซื้อขายสินค้า วิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : ดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
142
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนและกระบวนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช3. ) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
143
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย 5 บท
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนและกระบวนการออกแบบกราฟิก บรรจุภัณฑ์โดยการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช3. ) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
144
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการแบ่งผลกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “ร่วมมือ” ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
145
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น เรื่องการพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร ภาษาไทย ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการเลขานุการ โดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น เรื่องการพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร ภาษาไทย ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการเลขานุการ โดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 19 ครั้ง
146
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านตามเวลาที่กำหนดใน รายวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้น ปวช. 1/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
147
[งานวิจัย (ครู)] ผลการใช้โปรแกรม Net Support School ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ปีการศึกษา 2561
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
148
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถด้านการพูดนำเสนองาน วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติ

ชื่อผู้แต่ง : นายประสพชัย สินธุ์เทาว์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
149
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการพูดอภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยการสอนแบบร่วมมือ

ชื่อผู้แต่ง : นางพัชรีพรรณ บุญประสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
150
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการจัดการ กับเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 3200-1003 หลักการจัดการของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นายชวณัฐ ฮวดหิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
151
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารประเภทแกงเผ็ด รายวิชาอาหารไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 2404-2002 ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยเอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นางฉัตรวิมล พิมพ์น้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
152
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแต่งหน้าเค้ก รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก รหัสวิชา 2404-2108 ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยการฝึกและปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
153
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกระบวนการจัดฝึกอบรม รายวิชาการจัดฝึกอบรม รหัสวิชา 3203-2006 ของนักศึกษา ระดับชั้นปวส. 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยเอกสารประกอบการเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางสายใจ วงศ์กาวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
154
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร วิชา 3203-2003 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการเลขานุการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
155
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านตามเวลาที่กำหนดใน รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ชั้น ปวช. 1/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา พรมใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
156
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงินและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน ในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
157
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 2201 2107 การบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
158
[งานวิจัย (ครู)] ผลการใช้โปรแกรม Net Support School ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวช.1 ในรายวิชา การสร้างภาพกราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ รัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
159
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาตนเองของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา : กรณีศึกษานักเรียน ชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิติญา อาจไชยชาญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
160
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องศิลปะการแต่งกาย รายวิชา 2701-2002 การพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
161
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม เรื่อง ทักษะชีวิตกับการพัฒนาสุขภาพ

ชื่อผู้แต่ง : นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 17 ครั้ง
162
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการบันทึกรายการเปิดบัญชีของห้างหุ้นส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “ร่วมมือ” ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางประภาภรณ์ ธะนะวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
163
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ครูดำรงค์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 3204-2107 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการพัฒนา Application ด้วย App Inventer 2
ชื่อผู้แต่ง : นายดำรงค์ สุพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
164
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เรื่องการพัฒนาทักษะการเย็บผ้าม่าน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสาธิต
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เรื่องการพัฒนาทักษะการเย็บผ้าม่าน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสาธิต
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสายชล มงคล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
165
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 2401-2104 การออกแบบเสื้อเพื่อการค้า เรื่องการวิเคราะห์ลักษณะภาพลักษณ์ของบุคคลของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
166
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 2401-2107 การนําเสนอผลงานแฟชั่น เรื่อง การทําบอร์ดนําเสนอผลงาน (Mood Board) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอโดยใช้การเรียนสอนแบบสาธิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศุภมาส ญาณทัศนาการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
167
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การสอบบัญชี เรื่องกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ชื่อผู้แต่ง : นางผ่องศรี ศิริรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
168
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 รหัสวิชา 3201-2004โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3 การบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสุภาภรณ์ นาคพันธุ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
169
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3000 – 1404)

ชื่อผู้แต่ง : ปภาดา เหมืองศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
170
[งานวิจัย (ครู)] -
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดทำงบต้นทุนขาย ของกิจการอุตสาหกรรม วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : ดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
171
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการเลขานุการโดยการใช้เสริมแรงทางบวก

ชื่อผู้แต่ง : นายทัศนะ แดนโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 22 ครั้ง
172
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 2203-2003 การจัดเก็บเอกสาร เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย ของนักเรียนชั้นปวช. 2 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางปิยะพันธุ์ ตันมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 31 ครั้ง
173
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 รหัสวิชา 3201-2003 โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/1 การบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสุภาภรณ์ นาคพันธ์ุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
174
[โครงการ] 11111
11111111
ชื่อผู้แต่ง : 22222
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
175
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเคมีอาหาร รหัสวิชา 3404-2103 เรื่อง สมบัติทางเคมีของสารอาหาร ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.อ.สุรศักดิ์ จันทรานิมิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
176
[งานวิจัย (ครู)] วิัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสายใจ วงศ์กาวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 14 ครั้ง
177
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ต้นทุน รายรับ และกำไร โดยการใช้แบบฝึกหัดเสริมบทเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสุทินา แสนบ่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
178
[งานวิจัย (ครู)] การวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางดุษณี ปัญญาพฤกษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
179
[งานวิจัย (ครู)] 21111
111111
ชื่อผู้แต่ง : 1111
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
180
[งานวิจัย (ครู)] ...................
การพัฒนา.............................
ชื่อผู้แต่ง : นายสายชล ชูจุ้ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
181
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเรื่อง ...โดยใช้.....
ชื่อผู้แต่ง : ชลวรรณ์ เรือนคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
182
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนา
ชื่อผู้แต่ง : นาง วิิภวานี สุคันธวณิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
183
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการวาดเส้น
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
184
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 20404 – 2101 โภชนาการ เรื่อง การกำหนดและคำนวณปริมาณความต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้แบบฝึกคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหาร
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอำภา สุภาพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
185
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการกุ๊นริมผ้า รายวิชาการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 2 โดยใช้วิธการสอนแบบสาธิต
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสายชล มงคล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
186
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปวส.
ชื่อผู้แต่ง : นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
187
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการเรียนรายวิชาการจัดการภัตตาคาร
ชื่อผู้แต่ง : นางปาริชาต สุพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
188
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยที่จะทำ 2/60
ชื่อผู้แต่ง : นางปิยะพันธ์ุ ตันมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
189
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
190
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยชั้นเรียน
การพัฒนา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเบญญาภา ข่วงทิพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
191
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยใชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกานต์พิชชา สังฆะสอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
192
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริลักษณ์ ปิ่นทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
193
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสายใจ วงศ์กาวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
194
[งานวิจัย (ครู)] การวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
195
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
196
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ
ชื่อผู้แต่ง : ครูวัลลภา ปาเฮ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
197
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยชั้นเรียน อ.เพียงแพน อุปทอง
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา ตลาดบริการ (3202-2102)
ชื่อผู้แต่ง : นางเพียงแพน อุปทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 17 ครั้ง
198
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : ปภาดา เหมืองศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
199
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน อ.ธัญญลักษณ์ พลแหลม
การพัฒนาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธัญลักษณ์ พลแหลม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 14 ครั้ง
200
[โครงการ] การวิจัย (ครู)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดทำงบต้นทุนการผลิต ของกิจการอุตสาหกรรม วิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3/2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
201
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี เรื่อง การเตรียมฐานข้อมูลให้ครบทุกระบบ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : ผ่องศรี ศิริรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 19 ครั้ง
202
[งานวิจัย (ครู)] วิจัย
ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียน ระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ชื่อผู้แต่ง : นายเทพบัญชา ต่อตัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
203
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 19 ครั้ง
204
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ รายวิชา 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นายชวณัฐ ฮวดหิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
205
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องตากปากเค็ม พลังงานแสงอาทิตย์
ประหยัดพลังงาน
ชื่อผู้แต่ง : จักรกฤษณ์ จันทร์รอด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 26 ครั้ง
206
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน อ.ชวณัฐ ฮวดหิน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักกฎหมายประกันสังคม ผู้ประกันตนและการขึ้นทะเบียนประกันตน รายวิชา 2001-1006 กฎหมายแรงงาน ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 สาขาวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นายชวณัฐ ฮวดหิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 206 เรื่อง